Habitadors i professions segona meitat del segle XV

Segona meitat del segle XV

Molta gent demana a quins municipis hi havia gent amb determinats llinatges i altres demanen quina gent exercia determinats oficis.

Per la segona meitat del segle XV vérem més de 500 volums de protocols notarials quan investigarem el comerç, els immigrants i els esclaus. Al nostre llibre sobre comerç (El comerç marítim de Mallorca, 1448-1531, El Tall, 2001) es poden veure llistat d’asseguradors, assegurats, mercaders i patrons, així com les seves activitats. A L’esclavitud a Mallorca. 1448-1500 (IEB-CIM, 1997) hi ha llistats de venedors i compradors d’esclaus, així com els esclaus que tenia cada propietari. Els pocs concessos (llicències per casar) que s’han conservat de la segona meitat del segle XV han estat publicats per Joan Rosselló Lliteres amb el nom de Registra sponsalium ecclesiae majoricensis (1981-82) en tres opuscles que contenen els concessos dels anys 1459-61 i 1496-97. També coneixem els llistats dels que paguen els talls de 1449 (“Tall per una armada contra Corsaris”, BSAL, 24, 1933: 8-22) i de 1478 a ciutat (Maria Barceló Crespí “Ciutat de Mallorca en el trànsit a la modernitat”, IEB, 1988). Els llistats d’immigrants documentats els publicarem al BSAL i es poden veure dins aquesta mateixa pàgina web.

Volem completar els llistats esmentats amb un altre fet a partir de protocols notarials no inclosos als estudis sobre comerç i esclaus. Hi hem afegits alguns concessos. Els protocols notarials eren designats amb la lletra P, ara han canviat la signatura per Not., trobareu les dues denominacions dins el llistat que són equivalents, de vegades darrera la P o Not ve el número de signatura i de vegades abans hi ha una lletra.

Continue reading Habitadors i professions segona meitat del segle XV

Habitadors segona meitat del segle XVII

LLINATGES 1640-41

Oferim un llistat de persones que l’any fiscal 1640-41 paguen l’impost de 4 diners, es suposa que per lliura sobre mercaderies, no sabem si importades o exportades. La font (ARM, AH-6662) no especifica les mercaderies, és una rúbrica que devora cada nom donen les pàgines d’un llibre no trobat. Al número d’anotacions l’hem anomenat operacions.

Disponible en pdf.

Immigrants als concessos segona meitat del segle XVII

ABCDEFGHIJ – K – LMNOPQRSTUV – W – X – Y – Z

A

ABARCA, don Pedro. 13-4-1688: del regne de València, f. de don Pedro i de Maria Rodríguez. Cristòfol Torrella, trinitari, de 37 anys, diu que fa un anys es trobava al convent de Ntra. Sra. del Miracle de Tarragona i hi anà don Pedro amb un germà seu que era casat allí i dit don Pedro anava amb hàbits clericals de licenciado, per tenir introducció en casa de Gaspar Alemany, ciutadà, son cunyat, el va conèixer i tractar durant dos o tres mesos, aprés ell se’n anà a Barcelona, judica que és fadrí. Rafel Gorx (?), mariner de la ciutat, de 25 anys, fa 8 o 9 mesos que el coneix de Barcelona, mallorquins que el coneixien li digueren que dit licenciado era fugitiu de son pare per haver tingut pendència quan son pare es tornà casar i que era fadrí, vingué amb el bergantí del patró Jaume Forn a Alcúdia. Tomàs Llinàs, de València, de 26 anys, diu que fa 4 anys i mig conegué a València a dit don Pedro, que era estudiant a la universitat que anava de licenciado, era fadrí, ara l’ha trobat a casa del reverent Llinàs i li ha dit que no s’ha casat. Jaume Vilar, mariner de la ciutat, de 28 anys, el coneix fa 4 mesos, el portaren amb bergantí, li ha sentit dir que era fadrí. Martí Matheu, d’Alcúdia, de 26 anys, diu que fa 20 o 25 dies passà per Alcúdia un alferes amb mal francès, passava a Itàlia, desembarcà per veure la figura del Sant Cristo d’Alcúdia i entregà diners als capellans per celebrar misses, digué que era d’Ulldecona del regne de València (Catalunya)1, els capellans li digueren que hi havia un cavaller de València i ell digué que el coneixia molt i que era fadrí. Un acta en llatí diu que don Petrum Barca rebé les 4 ordres menors a Benlloch (?), és nascut de legítim matrimoni. Casarà amb Apol·lònia Domenech d’Alcúdia.

Llegeix més

Estudi immigrants segona meitat segle XVII

Immigrants 1652-1701

Per generalitats vegeu l’estudi de la primera meitat del segle. Els expedients de fadrinatge desapareixen dels Concessos el 1674 i passen a la sèrie Dispenses que acaben el 1696. Pels anys 1697-1701 hem vist alguns matrimonis de parròquies, especialment de la de Santa Creu on hi havia més immigrants. Alguns fugen, en no tenir consentiment patern, i es presenten davant un capellà que els casa. Hi ha una sèrie denominada Fuges.

Continue reading Estudi immigrants segona meitat segle XVII

Editor: Onofre Vaquer

Contacte: onofrevaquer @ llinatgesdemallorca.com

Doctor en Història i Graduat Social. Va rebre el premi extraordinari de llicenciatura i el premi extraordinari de doctorat. Ha estat catedràtic d’institut i professor associat de la Universitat de les Illes Balears, Premi Ciutat de Palma d’investigació (1983), Premi Ciutat de Manacor (1977) i becat a certàmens del Consell Insular de mallorca i d’Omnium Cultural de Barcelona.

Onofre Vaquer Bennasar ha publicat

LLIBRES

Aspectes socioeconòmics de Manacor al segle XVI. Palma: Moll, 1978.
Una sociedad del Antiguo Régimen: Felanitx y Mallorca en el siglo XVI. 2 vols. Palma: autor, 1987-1988. Tesi doctoral.
La sexualitat a Mallorca. Documents històrics. Palma: autor, 1987.
¿Dónde nació Cristóbal Colón?. Palma: El Tall, 1991.
L’esclavitud a Mallorca. 1448-1500. Palma: Institut d’Estudis Baleàrics-CIM, 1997.
El comerç marítim de Mallorca. 1448-1531. Palma: El Tall Editorial, 2001.
El comerç marítim de Mallorca a la segona meitat del segle XVI. Palma: El Tall Editorial, 2007.
Propietats i propietaris a Felanitx durant el regnat de Felip II. Felanitx: Ajuntament, 2002.
L’origen dels mallorquins. Palma: El Tall, 2008.
Mites i tòpics de la història d’Espanya i de Mallorca. Palma: El Tall, 2010
Captius i renegats al segle XVII. Mallorquins captius entre musulmans. Renegats davant la Inquisició de Mallorca. Palma: El Tall, 2014.
Història de Campos. Campos: Ajuntament, 1977. Coautor amb Ramon Rosselló i J. Vidal.
Història de Manacor. El segle XVI. Manacor: Ajuntament, 1991. Coautor amb Ramon Rosselló.
Història de Sencelles i Costitx, 1229-1600. Palma: Conselleria de Cultura del Govern Balear, 1993. Coautor amb Ramon Rosselló.

CONTRIBUCIONS A CONGRESOS

– “Comerç i capital mercantil a Mallorca: 1448-1480”. VII Jornades d’Estudis Històrics locals: La Mediterrània, antropologia i Història. Palma: I.E.B., 1988, pp. 161-172.
– “La peste de 1652 en Mallorca”. I Encuentro Hispano-Luso-Italiano de Demografía Histórica. Barcelona, 1989. Publicat en anglès a “The 1652 plague”. Lieja (Bélgica): Ed. Ordina, 1996, i en castellà al BSAL núm. 44.
– “Corsarisme a la segona meitat del segle XV a Mallorca”. VIII Jornades d’Estudis Històrics Locals: la Mediterrània, antropologia i Història. Palma: I.E.B., 1990, pp. 107-116.
– “Les manufactures mallorquines de teixits i de pell a la segona meitat del segle XV: importacions i exportacions”. IX Jornades d’Estudis Històrics Locals. Palma, I.E.B., 1991, pp. 443-447.
– “La navegació mallorquina a l’època del Descobriment”. Les Illes Balears i Amèrica. Palma: I.E.B., 1992.
– “El origen de Cristóbal Colón”. Conferencia invitada. Congrés V Centenario del Descubrimiento de América. A.O.: Associazione degli Storici Europei. Eivissa, 1992.
– “Una inmigración forzada: esclavos en Mallorca, 1448-1499”. Congreso Hispano-Luso-Italiano de Demografía Histórica. Savona, 1992. Pub. Boletín de la Asociación de Demografía Histórica, XI-1. Bilbao, 1993.
– “Les diversions a la Mallorca del segles XV-XVII”. XI Jornades d’Estudis Històrics Locals: Espais i temps d’oci a la Història. Palma: I.E.B., 1993, pp. 559.571.
– “L’alimentació a la Mallorca de l’Antic Règim”. XIV Jornades d’Estudis Locals: La Vida Quotidiana dins la Perspectiva Històrica. Palma: I.E.B., 1995, pp. 255-262.
– “El rey y la administración de justicia en el reino de Mallorca”. IV Reunión Científica de la Asociación Española de Historia Moderna, 1996. Caja de Ahorros del Mediterráneo-Universidad de Alicante, 1997, pp. 449-457.
– “Importacions i exportacions alimentàries del Regne de Mallorca a la segona meitat del segle XV”. XIV Jornades d’Estudis Històrics Locals: La Mediterrània àrea de convergència de sistemes alimentaris (segles XV-XVIII). Palma: I.E.B., 1995, pp. 181-190.
– “El comercio marítimo de Mallorca en el tránsito a la modernidad”. VII Convengo Storico Savonese. Journées Braudeliennes III. Mediterraneo e Capitalismo. Savona, 1997. Publicat a Atti e Memorie, Nuova serie vol. XXXIIXXXIII, pp. 223-233.
– “Comerç entre Mallorca i Nàpols després de la conquesta de 1443”. XVI Congresso Internazionale di Storia della Corona d’Aragona. Nápoles, 1997. Ed. 2000, pp. 1201-1219.
– “Població i economia a la Mallorca de la primera meitat del segle XIV”. Jornades d’Estudis Històrics Locals: El Regne de Mallorca a l’època de la dinastia privativa. Palma: IEB, 1997. Ed. 1998, pp. 243-264.
– “El comerç entre Catalunya i Mallorca als inicis de l’Edat Moderna”. Congrés d’Història Moderna de Catalunya. Publicat a Pedralbes. Revista d’Història Moderna (Barcelona) 18-I, 1998, pp. 39-55.
– “Els lliberts a Mallorca (1448-1578”.Col·loqui Internacional De l’esclavitud a la llibertat. Barcelona: Consell Superior d’Investigacions Científiques, 1999. Ed. 2000, pp. 643-658.
– “Migracions a Felanitx als inicis de l’edat moderna”. I Jornades d’Estudis Històrics Locals de Felanitx. Felanitx: Ajuntament, 2000.
– “Immigrants a la ciutat de Mallorca, 1448-1598”. XVII Congrés d’Història de la Corona d’Aragó. Barcelona-Lleida, 2000, II, pp. 445-455.
– “Il comercio marítimo di Maiorica tra 1448 e 1531”. Conferencia invitada. Seminario Isole nella Storia. Cagliari (Italia), 2001.
– “Immigrantes extranjeros en Mallorca, 1448-1589”. I Coloquio Internacional Los extranjeros en la España Moderna. Málaga, 2003, pp. 657-666.
– “Catalans a Mallorca a la segona meitat del segle XVI”. 5è Congrés d’Història Moderna de Catalunya, 2003. Pedralbes (Barcelona) núm. 23, pp. 617-636.
– “El comerç de Mallorca a la segona meitat del segle XVI”. XVIII Congrés d’Història de la Corona d’Aragó, 2004. Universitat de Valencia, 2005, t. II, pp. 1307-1319.
– “La evolución del comercio exterior de Mallorca, 1448-1600”. IX Reunión Científica de la Fundación de Historia Moderna. Málaga, 2006. Ed. Málaga: Universidad, 2009, pp. 1321-1333.
– “Contractes d’arrendament de possessions a l’Edat Moderna”. Les possessions mallorquines passat i present. Seminari a Raixa 2011. Ed. Mallorca, Govern de les Illes Balears-Documenta Balear, 2012, pp. 243-252.
– “El Bisbe Nadal i l’abolició de la Inquisició”.  II Jornades d’Estudis Històrics de la Seu de Mallorca: El Bisbe Nadal i la catedral de Mallorca en el Bicentenari de la Constitució de 1812. Palma, 2012.

PUBLICACIONS A REVISTES

– “Documentos sobre la Germanía de Mallorca”. Fontes Rerum Balearium. Palma: Fundació Bartomeu March, 1978, pp. 613-634.
– “Testamentos y reconstrucción de famílias”. Estudis Baleàrics. Palma: Institut d’Estudis Baleàrics, 1983, pp. 71-81.
– “La nupcialidad en Felanitx (Mallorca) en los siglos XVI y XVII”. Boletín de la Asociación de Demografía Histórica. Madrid, 1984, pp. 31-38.
– “La peste de 1652 en Mallorca”. Butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, núm. 44. Palma, 1989, pp. 233-247.
– “El contrato de trabajo en la Mallorca medieval”. Mayurqa núm. 22. Palma: UIB. 1989, pp.645-652.
– “Navegació i comerç a Mallorca. Segle XV, segona meitat”. Fontes Rerum Balearium. Nova etapa núm. 1. Palma: Fundació Bartomeu March, 1990, pp. 95-142,
– “El comerç exterior de Mallorca al segle XV”. Randa núm. 29. Barcelona: Curial, 1991, pp. 105-119.
– “Immigrants a Mallorca a la segona meitat del segle XV”. Butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana núm. 51. Palma, 1995, pp. 125-140.
– “Sobre monedes i exempció de gabeles al Regne de Mallorca”. Revista d’Estudis Baleàrics núm. 53. Palma: I.E.B., 1996, pp. 125-129.
– “El comercio marítimo de Mallorca en el tránsito a la modernidad”. Studia Historica, núm. 17, Salamanca: Universidad, 1997, pp. 147-156.
– “Immigrants a Mallorca: 1500-1550”. Butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, núm. 54, Palma, 1998, pp. 105-140.
– “Immigrants a Mallorca a la segona meitat del segle XV”. Butlletí de la Societat Arqueológica Lul·liana, núm. 55, Palma, 1999, pp. 353-362.
– “Immigrants a Mallorca durant el regnat de Felip II. 1.” Butlletí de la Societat Arqueológica Lul·liana, núm. 56, Palma, 2000, pp. 199-226.
– “La repressió dels agermanats”. Mayurqa núm. 26. Palma, UIB, 2000, pp. 59-71.
– “Immigrants a Mallorca durant el regnat de Felip II. 2.1.”. Butlletí de la Societat Arqueológica Lul·liana, núm. 57, Palma, 2001, pp. 321-338.
– “Immigrants a Mallorca durant el regnat de Felip II. 2.2.”. Butlletí de la Societat Arqueológica Lul·liana, núm. 58, Palma, 2002, pp. 291-320.
– “L’oli a Mallorca”. Arxiu de Tradicions núm. 7. Cagliari, 2002, pp. 24-26.
– “Llibres i retaules a cases mallorquines (Segle XVI, segona meitat)”. Mayurqa núm. 31. Palma, UIB, 2006, pp. 295-323..
–   “L’origen de Cristòfol Colom i el judaisme”, a la revista Segell núm. 3 (Palma: Lleonard Muntaner), 2006.
–  “Recerques sobre l’origen de Cristòfol Colom”, al Bolletí del Centre d’Estudis Colombins (Barcelona). Es pot consultar a internet: http://www.cecolom.cat/media/files/file_460_1472.pdf, pp.10-15.

Altres articles en revistes o diaris

– “El Banco de Felanitx”. Semanari Felanitx, 1975.
– “L’Agricultura de Felanitx”. Semanari Felanitx, 1977 (Del 30 d’abril al 10 de desembre).
– “Característiques demogràfiques de l’Antic Règim” .Fires i Festes de Sant Agustí. Felanitx, 1983.
– “Puntualizaciones al programa La Clave sobre Cristóbal Colón” al Semanari Felanitx, 1985 (9 i 16 de novembre).
– “Sa Riera”. Diario de Mallorca, 28 d’abril de 1988.
– “Derecho penal y moral”. Diario de Mallorca, 10 febrer 1983.
– “Los jurados y el Gran e General Consell”. Baleares 15-4-1979.
– “¿Cómo son los gitanos?. Estudio sociológico sobre una comunidad”. Arriba 11-2-1973. Finalista concurso de reportajes.
– “En Joanot Colom era felanitxer”. A Fires i Festes de Sant Agustí. Felanitx, 1991.
– “Una societat de l’Antic Règim”. A “15 anys de Premis Ciutat de Palma”. Ajuntament de Palma, 1986. pp. 131-136.

– Altres articles de diaris es poden veure al blog: www.onofrevaquer.blogspot.com.es

Col·laboracions a

– “Historia de las Baleares”. Ed. Formentor.
– “Gran Enciclopèdia de Mallorca”. Promomallorca.

REFERÈNCIES

– BENNASSAR, Bartolomé: “Onofre Vaquer Bennassar. Una sociedad del Antiguo Régimen”. Annales. Économies-Sociétés-Civilisations, 1/90, p. 93. París, Armand Colin, 1990.

– Gran Enciclopèdia de Mallorca. Promomallorca: vol. 18, p. 43, vol. 23. p. 449.

– DIALNET: http://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_TODO=Vaquer%2C+Onofre&inicio=1

– EL TALL EDITORIAL: solapes dels llibres d’Onofre Vaquer.

– SALICRU, Roser: Anuario de Estudios Medievales (Institució Milà i Fontanals, CSIC, Barcelona) núm. 302 (2000), pp. 1192-1194: “Onofre Vaquer: L’esclavitud a Mallorca…

– MARZAL PALACIOS, Francisco Javier: “Onofre Vaquer: L’esclavitud a Mallorca…“. Revista d’Història Medieval de la Universitat de València, núm. 9 (1998) pp. 332-334.