Concessos segle XV

CONCESSOS 1420-1423

A l’Arxiu Diocesà de Mallorca trobam llibres de Concessos, llicències per casar-se. Del segle XV sols se’n conserven quatre. Tres d’ells han estat publicats per Joan Rosselló Lliteres (1981-1982), que fou director de l’Arxiu, i es corresponen als anys 1459-61 i 1496-99. Del segle XVI ja els tenim tots de manera continuada; s’han de consultar en microfilm i molts d’ells estan en mal estat de conservació i són difícils de llegir. A partir de 1563 tenim llibres de matrimonis. El primer dels llibres de concessos no estava a disposició dels investigadors. L’actual director de l’arxiu (César Murillo) ho posà al meu abast i fins i tot el digitalitzà.

Llegeix més

Immigrants segle XV

Aquest apartat l’hem subdividit cronològicament en:

 • Immigrants de la primera meitat del segle XV
  Relació detallada d’immigrants a Mallorca la primera meitat del s. XV.


  També disponible en pdf.

 • Immigrants de la segona meitat del segle XV.
  Publicat a: Vaquer, Onofre. “Immigrants a Mallorca a la segona meitat del segle XV”. A: Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana: Revista d’estudis històrics, (núm. 51, 1995, pàgs. 125-140).
  Vaquer, Onofre. “Immigrants a Mallorca a la segona meitat del segle XV”. A: Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana: Revista d’estudis històrics, (núm. 55, 1999, pàgs. 353-362).
  Text complet en pdf.

Habitadors i professions primera meitat del segle XV

Oferim aquí un llistat de persones de la primera meitat del XV ordenat per llinatges amb indicació del lloc on viuen (habitadors) i la professió o condició (estament, origen ètnic). Cal dir que quan es diu ciutadà no es refereix necessàriament a l’estament de ciutadans militars, ja que al XV s’anomenaven ciutadans a tots els que tenien el domicili fiscal a la ciutat, però sols indicam ciutadà en el casos en que no s’indiqui professió, estament o origen ètnic; molts serien de l’estament dels ciutadans però no tots. Les principals emprades per fer el llistat són els testimonis que apareixen als Concessos matrimonials de 1420-1423 i alguns protocols notarials. La llista no és exhaustiva però ens permet veure molts de llinatges amb els llocs on habitaven els que els portaven, llistat que hi ha que completar amb l’apartat Concessos on apareixen tots els que es casen a Mallorca els anys 1420 (a partir de maig) fins a finals de 1423. Hem procurat que molts noms no es repeteixin entre els testimonis o entre les notícies extretes dels protocols, però si repetim noms, encara que tenguin la mateixa professió i lloc de residència, quan trobam entre els testimonis i els protocols per quant al haver-hi alguns anys de diferència (que poden ser 20) pot tractar-se de diferents persones.

Primera meitat del segle XV

També disponible en pdf.